fbpx

Forretningsbetingelser

Go Video Media forretningsbetingelser (version 1, 1. november 2018)

§ 1 – Anvendelsesområde

Enhver aftale indgået mellem Go Video Media og kunden (herefter Kunden) er underlagt nærværende forretningsbetingelser. Enhver fravigelse af forretningsbetingelserne skal være udarbejdet skriftligt og bekræftet skriftligt af begge parter.

Go Video Media er berettiget til at ændre sine forretningsbetingelser med 14 dages varsel.

Kunden er forpligtet til, senest 14 dage efter ændringen af forretningsbetingelserne er trådt i kraft, skriftligt at meddele Go Video Media såfremt Kunden ikke kan acceptere ændringen.

I så fald er Go Video Media berettiget til enten at fastholde aftalen, således at denne er underlagt de tidligere gældende forretningsbetingelser, eller anse aftalen for opsagt.

§ 2 – Betalingsbetingelser

Go Video Media’s ydelser afregnes efter de til enhver tid gældende satser og takster.

Go Video Media faktura forfalder til betaling 8 dage efter fakturadatoen. Såfremt betaling udebliver, tilskrives renter med 2 procent pr. påbegyndt måned.

Go Video Media tilskriver sig retten til at slutfakturere, når Go Video Media leverer produktet.

Betaling af abonnement via faktura

Kun Kunder med CVR-nummer kan vælge at betale via faktura, og minimumstegningsperioden er 12 måneder.

Abonnementet betales månedsvis forud. Samtidig giver Kunden tilladelse til, at efterfølgende perioder faktureres automatisk. Faktura sendes til den faktureringsmail, Kunden har oplyst ved kontraktindgåelse.

§ 3.2 – Kundens anvendelse af video fra Go Video Media

Alt video som er produceret af Go Video Media må ikke uden tilladelse fra Go Video Media bruges til andet end det formål som videoen er produceret til.

Go Video Media er ikke ansvarlig for indhold eller materiale publiceret på Kundens hjemmeside, ligesom Go Video Media ikke kan gøres ansvarlig for en potentiel ‘shitstorm’ eller anden negativ omtale

§ 3.3 Kundens abonnementsvilkår for video content TV-kanal abonnement

Opsigelse

En abonnementsaftale med Go Video Media løber i minimum 12 måneder og kan opsiges af begge parter med 3 måneders varsel. Det er ikke gyldig opsigelse blot at undlade at betale sit abonnement. Ønsker Kunden at opsige abonnementsaftalen før de 12 måneder er gået, så frafralder mængderabatten på videoerne og kunden vil blive faktureret et beløb pr. video produceret i den forløbne periode på hvad der svarer til differencen på en video købt enkeltvis, og så i abonnement. Pris på 1. stk. produceret studieoptagelse er pr. 1/10-2018 Kr. 8000,- + moms.

§ 4.2 – Rettigheder

Video fra Go Video Media må ikke uden tilladelse omredigeres og bruges til andre formål uden skriftlig tilladelse fra Go Video Media. Dette er også i særdeleshed af hensyn til beskyttelse af aftaler med tredjemand/medvirkende og location-ejere, sponsorer etc. i forhold til uhensigtsmæssig brug af videomaterialet.

Kunden erhverver således alene en brugsret til produktet, og acceptere at Go Video Media må anvende det producede videomateriale til anden anvendelse som f.eks markedsføring eller som case.

Kunden er alene berettiget til at foretage eksemplarfremstilling af produktet, i det omfang en sådanne ret følger af dansk lovgivning og er nødvendig for en anvendelse af produktet. Adgangen til eksemplarfremstilling omfatter således ikke kopiering, videresalg eller distribution af produktet – herunder koncerninternt.

§ 6 – Reklamation / Misligholdelse

Ved reklamation/misligholdelse af aftalen skal Kunden kontakte Go Video Media på kristian@govideo.dk.

Såfremt Kunden vil påberåbe sig mangler eller misligholdelse overfor Go Video Media, er Kunden forpligtet til at reklamere inden 8 dage fra tidspunktet hvor manglen eller misligholdelsen blev eller kunne være blevet opdaget. Reklamationen skal indeholde en specifikation af de mangler, der påberåbes.

Fejl på Kundens hjemmeside, eller dennes udbyders, sociale medier er Go Video Media uvedkommende. Øvrige tekniske fejl vil blive rettet hurtigst muligt efter det er kommet til Go Video Media’s kendskab.

§ 7 – Fortrydelsesret/opsigelse af et produkt/kontrakt

Opsigelse af en abonnementsaftale hos Go Video Media, skal ske skriftlig til kristian@govideo.dk og er først gyldig ved kvittering for modtagelse fra Go Video Media. Opsigelse på anden vis er ikke gyldigt.

§ 8 – Ansvar

Go Video Media’s ansvar er begrænset til tilfælde, hvor Go Video Media har handlet groft uagtsomt. Go Video Media’s eventuelle ansvar er begrænset til Kundens direkte tab, og kan ikke overstige det beløb, som Kunden har betalt for de pågældende produkter eller ydelser, ansvaret vedrører. Go Video Media er således ikke ansvarlig for Kundens indirekte tab af nogen art.

I det omfang Kundens tab kan henføres til produkter eller ydelser leveret af Go Video Media underleverandører, er Go Video Media alene ansvarlig i det omfang, at Go Video Media kan gøre et tilsvarende ansvar gældende overfor de pågældende underleverandører.

Go Video Media er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser.

Go Video Media er ikke ansvarlig i forbindelse med force majeure-forhold.

Kunden indestår for at friholde Go Video Media for ethvert krav foranlediget af Kundens brug eller misbrug af Go Video Media produkter eller ydelser.

§ 9 – Markedsføring

Go Video Media har hvis ikke andet er aftalt ret til at vise eksempler på produceret indhold for kunder på hjemmeside og sociale medier.

§ 10 – Lovvalg og værneting

Parternes indbyrdes forhold er i sin helhed reguleret af dansk ret.

Enhver tvist mellem parterne skal – efter Go Video Media valg – afgøres ved enten voldgift i Danmark eller ved de almindelige domstole ved Go Video Media hjemting.